About Tak

สภาพทั่วไปและช่องทางการค้าด้านจังหวัดตาก

จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ ที่มีพรมแดนทางทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศ สหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำเมยเป็นพรมแดนกั้น ซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 390 กิโลเมตร และถ้ารวมตลอดแนวชายแดนแล้วจะมีระยะทางยาว 580 กิโลเมตร โดยมีอำเภอที่เป็นเขตชายแดน 5 อำเภอ คือ อำเภอ แม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ และอำเภออุ้มผาง

1. สภาพการค้าทั่วไป

จากสถิติการค้าชายแดนด้านอำเภอแม่สอด และจังหวัดเมียวดี สหภาพพม่า ในรอบ 5 ปี ( ปี 2544-2548 ) มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 7,886.75 ล้านบาท หรือประมาณเดือนละ 665.56 ล้านบาทโดยแยกเป็นมูลค่าการส่งออก เป็นจำนวน 7,173.20 ล้านบาท นำเข้า 813.15 ล้านบาท โดยมูลค่าการค้าในด้านอำเภอแม่สอดในปี 2547 มีมูลค่าการค้า 12,381.20 ล้านบาท
การส่งออก 11,736.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.79 ของมูลค่าการค้ารวม มูลการค้าด้านอำเภอแม่สอด คิดเป็นร้อย 54.43 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า หากไม่นับรวมการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากด่านสังขละบุรี ด่านอำเภอแม่สอดจะเป็นด่านที่มีการค้าขายที่มูลค่าสูงที่สุด และเป็นด่านที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด
โดยสามารถทำให้ไทยเกินดุล ได้กว่า 10,000 ล้านบาท การค้าขายส่วนใหญ่เป็นการค้าขายของกลุ่มผู้ประกอบการในท้องที่ และ ผู้ประกอบการส่งออกจากกรุงเทพ
สำหรับผู้ประกอบการในต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ระนอง มีจำนวนน้อย นอกจากนี้ยังมีพ่อค้าจากเมืองย่างกุ้งเข้ามาทำการค้าผ่านด่านชายแดนอำเภอ แม่สอดด้วย การค้าชายแดนด้านอำเภอแม่สอดมีการส่งออก-นำเข้าสินค้าที่หลากหลาย หากเป็นสินค้าที่สหภาพพม่าไม่ห้ามนำเข้าประเทศ การค้าขายส่วนใหญ่จะดำเนินพิธีการทางศุลกากร
ผ่านจุดผ่านแดนถาวร และทำการขนย้ายข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า เข้าไปในจังหวัดเมียวดีตลอดไปจนถึงเมืองย่างกุ้ง สำหรับสินค้าที่พม่าห้ามนำเข้าประเทศ แต่มิได้ห้าม
โดยกฎหมายไทย สินค้าดังกล่าวจะทำพิธีการทางศุลกากรและขนย้ายผ่านทางคลังสินค้า ชั่วคราว ซึ่งในปัจจุบัน ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ) มีคลังสินค้าที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากด่านศุลกากร จำนวน 14 คลัง ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายกับชนกลุ่มน้อย ( กระเหรี่ยง KNU, DKBA )

2. ช่องทางการค้าที่สำคัญ

1. จุดผ่านแดนถาวร

มีช่องทางอนุมัติทำการค้า 1 ช่องทางคือ จุดผ่านแดนถาวรแม่สอด – เมียวดี ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งประกาศเป็นจุดผ่านแดนถาวรเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 โดยเปิดทำการค้าตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.30 น . เป็นประจำทุกวัน มีสะพานมิตรภาพไทย – พม่า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเมย ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ใกล้บริเวณชายแดนไทย – พม่า เพื่อเชื่อมเมืองเมียวดีของพม่ากับอำเภอแม่สอด วัตถุประสงค์หลักในการสร้างสะพานคือ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีของประชาชนไทยกับพม่า เสริมสร้างเศรษฐกิจและการค้าขายบริเวณชายแดนของสองประเทศและเพื่อตอบสนอง นโยบายขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งหวังเชื่อมโยงเส้นทางส่วนที่ยังขาดอยู่ ทางตอนใต้ของ
ทางหลวง เอเชีย ผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นผู้ริเริ่มความคิดในการดำเนินงาน ตลอดจนดูแลการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ให้เป็นสำเร็จคือ นายอุดร ตันติสุนทร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. คลังสินค้าชั่วคราว

เป็นคลังสินค้าอนุมัติเฉพาะคราว ตามมาตรา 5 ทวิ พระราชบัญญัติศุลกากร ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ 2480 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า เป็นการส่งเสริมการส่งออก เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำพิธีการทางศุลกากรและเสียภาษีได้ถูกต้องสามารถ นำรายได้เข้าประเทศตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้กระทบต่อ ความมั่นคงของประเทศ ช่องทางดังกล่าวจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างอำเภอ แม่สอดและจังหวัดเมียวดี สหภาพพม่า ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเมย เดิมเรียกว่า ท่าข้ามธรรมชาติ หรือท่าข้ามส่งสินค้า ผู้ประกอบการเจ้าของคลังสินค้าจะต้องขออนุญาตจากด่านศุลกากร โดยจะต้องปฎิบัติตามกฎหมายของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดระเบียบภายในที่ทำการ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น มีการสร้างอาคารคลังสินค้า มีสถานที่ทำการของเจ้าหน้าที่ จัดบริเวณที่ทำการให้ชัดเจน( มีรั้วกันที่มิดชิด ) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อจะทำให้การนำเข้า-ส่งออก เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกมากยิ่งขึ้น

Advertisements

Posted on 01/08/2011, in Country Profile, General Information, Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: