คณะทำงาน

องค์ประกอบคณะทำงาน ประกอบด้วย  

1.1 นายกีรติ  รัชโน ประธานคณะทำงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสินค้าข้อตกลง
1.2 นายพรสันต์  ศรียาภัยเลขานุการกรม  รักษาการตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการทางการค้าและสิทธิประโยชน์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
1.3 ผู้แทนสำนักบริการการค้าต่างประเทศ คณะทำงาน
1.4 ผู้แทนสำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป คณะทำงาน
1.5 ผู้แทนสำนักความร่วมมือการค้าและการลงทุน คณะทำงาน
1.6 ผู้แทนสำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า คณะทำงาน
1.7 ผู้แทนสำนักบริหารการนำเข้า คณะทำงาน
1.8 ผู้แทนสำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก คณะทำงาน
1.91.10 ผู้แทนสำนักมาตรการทางการค้าผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม คณะทำงานคณะทำงาน
1.11 ผู้แทนกองคลัง คณะทำงาน
1.12 ผู้แทนกองกฎหมาย คณะทำงาน
1.13 หัวหน้ากลุ่มศูนย์ประสานสำนักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาค คณะทำงาน
1.141.15 ผู้อำนวยการกองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหารเจ้าหน้าที่กองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

2.   หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1  กำหนดแนวทางและกรอบการดำเนินงานของคณะทำงาน ฯ

2.2      ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาค (เพิ่มเติม)  โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสำรวจเก็บข้อมูลและสังเกตการณ์ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

2.3      จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งสำนักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาค (เพิ่มเติม)  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

2.4      ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานการค้าต่างประเทศในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

Advertisements

Posted on 02/08/2011, in About The Project, Task Force. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: