ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศ

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจ เพื่อสร้างตลาดและฐานเศรษฐกิจเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า แรงงานมีฝีมือ เงิน และการลงทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอย่างเสรีมาก ทำให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนต้องมีการปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยหน่วยงานภาครัฐก็ต้องมีการปรับหรือเพิ่มบทบาทเพื่อให้การสนับสนุนภาคเอกชนให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ ได้   ในฐานะผู้กำหนดและดำเนินนโยบายทางการค้าเมื่อสถานการณ์และรูปแบบทางการค้ามีการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีการติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ทางการค้าอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการประสานงานกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ภาครัฐจึงควรให้ความสำคัญกับการปรับทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน ทั้งด้านการให้บริการ การให้ความรู้ส่งเสริมผู้ประกอบการ และการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางการค้าต่างๆ รวมถึงการสร้างกระบวนงานใหม่ๆ ที่มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

๑.๒ กรมการค้าต่างประเทศในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ในการบริการ อำนวยความสะดวก ติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางการค้า และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก รวมไปถึงรักษาและปกป้องความเป็นธรรมทางการค้าให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ (Regulator) มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกทางการค้า (Facilitator) ตลอดจนปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศของไทย

๑.๓ โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศ ถูกจัดขึ้นเพื่อศึกษา ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับการศึกษา ความต้องการ และการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่มี โอกาสได้รับผลกระทบจากการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจ รวมถึงการเสนอแนะบทบาทหน้าที่ใหม่ๆ ของกรมการค้าต่างประเทศที่สามารถตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าและ ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศ อื่น ๆ ด้วย รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานการค้าต่างประเทศในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ ศึกษาศักยภาพทางการค้าในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายทั้งในด้านมูลค่าการค้า จำนวนผู้ประกอบการ และเส้นทางการค้าที่จะมีความสำคัญในอนาคต

๒.๒ ศึกษาความต้องการ และความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการเพิ่มบทบาทในการบริการของกรมฯ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒.๓ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานการค้าต่างประเทศในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

2.4  เพื่อเสนอแนะบทบาทและภารกิจที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

๓. วิธีการ

๓.๑ ประชุมกำหนดแนวทางและกรอบการดำเนินการ

๓.๒ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของจังหวัดเป้าหมาย

๓.๓ ระดมความคิดเห็นและหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายเกี่ยวกับบทบาท และความคาดหวังของผู้รับบริการ

๓.๔ จัดทำสรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศ

 

๔. กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดเป้าหมาย อาทิ  ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร นครพนม เลย จันทบุรี ตราด ภูเก็ต ยะลา และนราธิวาส

 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

กรกฎาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕

 

๖. สถานที่

จังหวัดเป้าหมาย อาทิ  ตาก  (แม่สอด) กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร นครพนม เลย จันทบุรี ตราด ภูเก็ต ยะลา และนราธิวาส

 

๗. งบประมาณ

๑,๖๐๐,๐๐๐- (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผลการศึกษาที่มีข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทางการค้า และสถิติต่างๆ ปัญหา/อุปสรรค และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ที่แสดงถึงความจำเป็นต่อการปรับหรือเพิ่มบทบาทภารกิจของกรมฯ ในการให้บริการ โดยคำนึงถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้รับบริการเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหาร

 

…………………………………………………………………

Advertisements

Posted on 02/08/2011, in Preamble and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: